ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สผม. ร่วมเสริมสร้างฟื้นฟูเมืองตามแนวพระราชดำริ “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์”

ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักผังเมืองจะดำเนินการจัดสัมมนาโครงการ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมปรับปรุงฟื้นฟูเมืองตามแนวพระราชดำริ กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ในวันที่ 15 ธ.ค. 54 เวลา 09.30–12.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง เพื่อนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสวรรค์ สนองกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้มาสานต่อในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สำนักผังเมืองได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการความเป็นเมืองกรุงเทพฯ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และพัฒนาปรับปรุงสู่ผังแม่บทภูมิทัศน์สาธารณะกรุงเทพฯ ตามแนวพระราชดำริ กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ภูมิทัศน์เส้นทาง (Green Networks)ภูมิทัศน์พื้นที่โล่งสาธารณะ (Green Nodes) และภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ (Green Districs) ซึ่งตลอดระยะเวลาของการศึกษาโครงการได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นทั้งจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนภาคประชาชน โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงสู่ผลการศึกษาที่สมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มาปาฐกถาพิเศษถึง แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการพัฒนารวมทั้งยังจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ มุมมองสู่อนาคต...กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ซึ่งได้เชิญนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น อันเป็นการจุดประกายให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ นำไปต่อยอดทางความคิดในการร่วมมือกันปรับปรุงฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสวรรค์ สนองแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น