ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตบางกอกใหญ่แจ้งให้แก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร

นายจีรศักดิ์ บุญโชคช่วย ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร และมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือสำนักทะเบียนให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้ หากประสงค์จะขอถอนชื่อออกจากฐานข้อมูลให้ไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 54 นั้น และได้มีหนังสือแจ้งขยายเวลาการดำเนินการตามโครงการฯ ออกไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 54 พร้อมทั้งได้ประสานสำนักทะเบียนต่างๆ ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

สำหรับวิธีการยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ ดาวน์โหลดแบบคำขอถอนชื่อได้ที่ www.ect.go.th ยื่นคำขอถอนชื่อพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือส่งคำขอถอนชื่อพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถยื่นคำขอถอนชื่อได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 54

ทั้งนี้เขตฯ ได้จัดทำประกาศสำนักทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในพื้นที่ทราบ และสามารถขอแบบคำร้องได้ที่สำนักทะเบียนเขตบางกอกใหญ่และทุกสำนักทะเบียน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น