ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม.ทำบุญพร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ทำประโยชน์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี

(14 ธ.ค.54) เวลา 06.45 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 140 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 39 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. จากนั้นเวลา 09.19 น.เป็นประธานในพิธีสักการะพระพุทธนวราชบพิตร ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธนวราชบพิตร และพิธีบวงสรวงศาลไทยและศาลจีน บริเวณ ชั้น 5 ศาลาว่าการ กทม. โดยมี คณะผู้บิหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี

จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (สายสะพาย) ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตระกูลดิเรกคุณาภรณ์และได้เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผู้แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาแล้ว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางพรทิพย์ วงศ์ศิริเดช บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครจำนวน 20 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา เพื่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลบางขุนเทียนคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น หกสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน และนางสาวอุไรศรี คนึงสุขเกษม บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา เพื่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลบางขุนเทียน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น สี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอดิศักดิ์ อ่องเอี่ยม บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายวินัย ดีเจริญ บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสามแยกท่าไข่ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน 2) นางสาวอามีนะ ดีเจริญ บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสามแยกท่าไข่ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน 3) นางวาณี เติมผล บริจาคที่ดินให้กับกรุงเทพมหานครจำนวน 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนสามแยกท่าไข่ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน และ 4) นายบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น