ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จัดอบรมครูสังกัดกทม. ร่วมตระหนักและป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ในเยาวชน

กทม. ห่วงใยนักเรียนในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้อง เร่งตระหนักถึงปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทำแท้ง พร้อมทั้งหาทางออก และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาสังคมในอนาคต
(30 พ.ย. 53) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการศึกษา กทม. จัดขึ้น ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม โรงแรมตวันนา เขตบางรัก เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 320 คน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน อีกทั้งสอนให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันการใช้ชีวิตทางเพศ การรักนวลสงวนตัว หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมทางด้านพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมไทย
กทม. ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิผู้หญิง องค์การแพธ (PATH) เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และสูตินารีแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสังกัดกทม. และตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และทำแท้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงสภาพจิตใจและพฤติกรรมทางเพศที่เสื่อมถอยของบุคคล ประกอบกับเรื่องเพศศึกษาในสังคมไทยเป็นเรื่องไม่ควรเปิดเผย ทำให้การให้ความรู้แก่เยาวชนอยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้เยาวชนแสวงหาความรู้ ความเข้าใจที่ผิด จนถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และเกิดปัญหาการทำแท้งเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว จะทำให้ผู้ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในสังกัดกทม. นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสุขศึกษาอย่างถูกต้องไปให้ความรู้แก่นักเรียนในสังกัดและเยาวชนอย่างถูกต้องต่อไป
ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ เรื่องเพศสัมพันธ์มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางยากที่จะปิดกั้นการรับรู้ของเด็กและเยาวชนได้ ดังนั้นครู จึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องแก่นักเรียน รวมถึงสร้างตระหนักแก่เด็กและเยาวชนถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รวมไปถึงเฝ้าระวังนักเรียนในความดูแลไม่ให้มีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร โดยชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการเหตุการณ์พบศพทารกจากการทำแท้ง 2002 ศพ ซึ่งจะทำให้เห็นปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น