ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ชวนผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 2 ประกาศเจตนารมณ์หาเสียงเลือกตั้งสมานฉันท์

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. 53 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 เขตยานนาวา โดย นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง จะเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 นายจำรัส อินทุมาร ผู้สมัครจากพรรคไทยพอเพียง และหมายเลข 4 นายธันวา ไกรฤกษ์ ผู้สมัครจากพรรคธรรมาธิปัตย์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง อีกทั้งชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะความผิด และบทกำหนดโทษเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาเสียงตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจในการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ ภายในงานจะมีพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม เกิดความสมานฉันท์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และรักษาไว้ ซึ่งความเป็นมิตร เป็นญาติ เป็น เพื่อนบ้านที่ดีต่อกันทั้งก่อน และหลังการเลือกตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น