ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กทม. จับมือนิด้า เปิดตัวโฆษณารณรงค์ “โตไปไม่โกง” ตอกย้ำเด็กไทยร่วมพลังต้านคอร์รัปชั่น

กทม. จับมือนิด้า เปิดตัวโฆษณาสร้างค่านิยม “โตไปไม่โกง” ทั้งในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อกลางแจ้ง เพื่อตอกย้ำเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงามในการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกระตุ้นผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญในการสอนลูกหลาน
(26 ก.พ. 54) เวลา 13.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลัง “White Thumb - โตไปไม่โกง” ครั้งที่ 5 พร้อมแถลงความคืบหน้าและเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาของโครงการฯ ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง โดยมี นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. และผู้แทนจากนิด้า องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดทำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” เพื่อสอนนักเรียนระดับอนุบาล - ป.3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนักที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการสอนให้เด็กยึดมั่นในค่านิยม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทำอย่างรับผิดชอบ และเป็นอยู่อย่างพอเพียง
สำหรับภาพยนตร์โฆษณามีทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบด้วย ยักษ์กินเมือง ย่อยยาก กินใต้โต๊ะ และยักษ์ ซึ่งเริ่มออกอากาศแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.54 ที่ผ่านมา ในส่วนของสปอตวิทยุมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ตุ๊กแก เรื่องของเด็ก และโรงเรียนกวดวิชา นอกจากนี้ยังมีโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกลางแจ้งซึ่งมีทั้งป้ายบิลบอร์ด ป้ายไตรวิชั่น ป้ายบริเวณตอม่อ และป้ายบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง เพื่อตอกย้ำค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่สู่วงกว้างโดยเฉพาะพ่อแม่และผู้ปกครอง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้นำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 280 แห่ง โดยเป็นการสอนผ่านเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความสนุกสนาน เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เน้นการท่องจำ ซึ่งมีเพลงสำหรับเด็กอนุบาล 29 เพลง นิทานมากกว่า 50 เรื่อง เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง รวม 40 ครั้งต่อปีการศึกษา และได้มีการอบรมครูผู้สอนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 1,440 คน รวมทั้งอบรมการใช้หลักสูตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 1,000 คน รวมทั้งจัดกิจกรรมรวมพลัง White Thumb ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน ผู้ปกครอง และสังคมให้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติมีคุณภาพ และมีเจตคติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้วางแผนที่จะขยายการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครบทั้ง 436 แห่ง ภายในเดือนเมษายน 2554 และจะขยายไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาด้วย
ทั้งนี้ หากครูหรือสถานศึกษาที่สนใจนำหลักสูตรไปปรับใช้กับสถานศึกษาของตน สามารถดาวน์โหลดบทเรียน เพลง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.growinggood.org พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและพูดคุยได้ที่ www.facebook.com/GrowingGood และที่ http://twiiter.com/growinggood

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น