ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ระดมความเห็นการจัดรูปที่ดินส่งเสริมกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่

สำนักผังเมือง กทม. จัดสัมมนาระดมความเห็นประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดรูปที่ดิน 9 บริเวณ พร้อมชี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน และกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่
(25 ก.พ. 54) เวลา 09.00 น. : นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินตามแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต ข้าราชการ หน่วยงาน เจ้าของที่ดินหรือผู้แทน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
สำนักผังเมือง กทม. จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินตามแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยการนำเสนอประโยชน์ของการจัดทำร่างแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ ของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งขอบเขตและศักยภาพในการจัดรูปที่ดินของพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินฯ 9 บริเวณ ประกอบด้วย ศูนย์ชุมชนสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่อง ศูนย์ชุมชนหนองจอก ศูนย์ชุมชนมีนบุรี ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ศูนย์ชุมชนชานเมืองลาดกระบัง ศูนย์คมนาคมมักกะสัน ศูนย์ชุมชนลาดกระบัง (หัวตะเข้) ศูนย์ชุมชนบางขุนเทียน และศูนย์ชุมชนบางนา-ศรีนครินทร์ รวมไปถึงการรับฟังสภาพปัญหาของชุมชน ตลอดจนความเป็นไปได้ในการนำวิธีการจัดรูปที่ดินมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของการจัดทำแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน การจัดรูปที่ดินต่อประชาชนส่วนรวมและภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนา การใช้ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การจัดรูปที่ดิน เป็นการดำเนินการพัฒนาที่ดินหลายแปลง โดยการวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ ปรับปรุงหรือจัดโครงสร้างพื้นฐาน และการร่วมรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ให้สอดคล้องกับการผังเมือง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวมในชุมชนให้ดีขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ว่างเปล่าและไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือพื้นที่ตาบอดให้ได้รับการพัฒนา อีกทั้งส่งเสริมให้มูลค่าที่ดินภายหลัง การจัดรูปที่ดินสูงขึ้นกว่าเดิม มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สมบูรณ์ ประหยัดงบประมาณในการจัดเตรียมบริการพื้นฐานเพราะการจัดรูปที่ดินลงทุนน้อยกว่าการเวนคืน และทำให้เกิดการใช้ที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักผังเมืองและชุมชนน่าอยู่
ในช่วงบ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักผังเมืองจะรวบรวม ความคิดเห็นพร้อมแผนแม่บทฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนแม่บทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น