ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กทม. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ก. คันนายาว 7 ส.ค. นี้

กทม. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ก. คันนายาว 7 ส.ค. นี้
จัดประชุมซักซ้อม
ทำความเข้าใจแก่เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้
พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือหากเกิดฝนตก
เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย ความสะดวก รวดเร็วในการใช้สิทธิลงคะแนน
(31 ก.ค. 54) ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตคันนายาว : นายเจริญรัตน์
ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ผอ.ปน.) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จนท.รปภ.)
ที่ปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตคันนายาว
แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 54
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร
ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทั้งกายและวาจา
ไม่แต่งกายหรือใช้คำพูดที่เป็นคุณเป็นโทษแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ดำเนินการเลือกตั้งด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ข้อกำหนด
กฎหายและหนังสือสั่งการ มีความยุติธรรมให้ความเสมอภาคกับทุกฝ่าย
และจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ ถูกต้อง ไม่คิดหรือทำการใดๆ
ที่ทำให้ผลการเลือกตั้งผิดไปจากความจริง
จากนั้น เวลา 09.30 น. ปลัดกรุงเทพมหานคร
ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผอ.กต.ทถ.กทม.)
ได้ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยมี
พลเรือโทณรงค์ ชโลธร
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตคันนายาว
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม
และปราศจากข้อร้องเรียน
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า
ขณะนี้เขตคันนายาวมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเต็มที่
และยังไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
ได้กำชับให้เขตคันนายาวเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเชิงรุกให้มากที่สุด
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจและไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อม
ส.ก. เขตคันนายาว ในวันที่ 7 ส.ค. นี้
อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาหากเกิดฝนตกในวันดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้สิทธิลงคะแนนด้วย
สำหรับในวันเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้ย้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครมาประจำที่สำนักงานเขตคันนายาวเป็นการชั่วคราว
เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมถึงลดปัญหาและป้องกันคำครหาหรือข้อร้องเรียนต่างๆ นอกจากนี้
ยังเป็นครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนวิธีนับคะแนนใหม่โดยนำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งมาใช้แทนการนับคะแนนที่เขตเลือกตั้ง
ซึ่งจะทำให้ทราบผลการเลือกตั้งได้เร็วขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น