ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตั้ง ส.ก.กิตพล เป็นประธานพิจารณางบประมาณรายจ่าย กทม. 55,000 ล้านบาท

ตั้ง ส..กิตพล เป็นประธานพิจารณางบประมาณรายจ่าย กทม. 55,000 ล้านบาท

มติเห็นชอบแต่งตั้งนายกิตพล เชิดชูกิจกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เป็นประธาน คกก.วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 55 พร้อมเสนอแนะหน่วยงานกทม. เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อชี้แจงการของบประมาณ ย้ำหัวหน้าทุกหน่วยงานต้อเข้าชี้แจงด้วยตนเอง เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสามัญสมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2554 ที่ผ่านมา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณการจ่าย จำนวน 55 ,000 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก่อนให้ความเห็นชอบ โดยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..2555 ทั้งหมดจำนวน 47 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 14 คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 33 คน ซึ่งภายหลังจากปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมต่อที่ ห้องประชุม 4-6 สภากทม. เพื่อแต่งตั้งประธานและคณะทำงานเพื่อพิจารณาฯ โดยในที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายกิตพล เชิดชูกิจกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตประเวศ เป็นประธาน นายประเดิมชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา เป็นรองประธานคนที่สอง นายประเสริฐ ทองนุ่น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เป็นรองประธานคนที่สาม และ นายพิพัตร ลาภปรารถนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เป็นเลขานุการฯ โดยเริ่มพิจารณาหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 54 เป็นต้นไป กำหนดระยะเวลาในการประชุมภายใน 45 วัน ณ ห้องประชุม 4-6 สภากทม.

ประธาน คณะกรรมการฯ กล่าวว่า กรอบการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานคราวนี้ เน้นให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและเตรียมตัวเพื่อชี้แจงในรายละเอียดในข้อซักถามของ ทางคณะกรรมการฯ ซึ่งในการชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการเข้าชี้แจง นอกจากนี้ในการพิจารณาแต่ละขั้นตอนมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงการ ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญถึงเหตุผลความจำเป็นในการใช้สอย และโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น