ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สผม. ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านเว็บไซต์

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักผังเมืองได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง โดยการจัดเพิ่มหน้าเว็บบอร์ดการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อบริการประชาชน เจ้าของที่ดิน และผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งผู้ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละบริเวณสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ที่ http://cpd.bangkok.go.th/default.asp หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : UCD1285@gmail.com ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงเว็บบอร์ดเป็นประจำทุกวัน และตอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น