ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กทม. เสริมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างแก้ปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า

(31 พ.ค. 54) นางเพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จาก 9 ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ฯ ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฎีกา การจัดหาพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน–การรับเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องตลอดจนเรียนรู้และจัดทำเอกสารประกอบฎีกาได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น