ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ยอดสมัครสมาชิก ก.ฌ.กทม. พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ปัจจุบันจำนวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร (ก.ฌ.กทม) ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยมีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 1,484 ราย แยกเป็น ข้าราชการ 160 ราย คู่สมรสข้าราชการ 19 ราย ข้าราชการครู 89 ราย คู่สมรสข้าราชการครู 20 ราย ลูกจ้าประจำ 417 ราย คู่สมรสลูกจ้างประจำ 125 ราย ลูกจ้างชั่วคราว 645 ราย และคู่สมรสลูกจ้างชั่วคราว 9 ราย โดยเป็นผลมาจากที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ขยายอายุของผู้สมัครจากเดิมอายุไม่เกิน 55 ปี ในวันสมัคร เป็นอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร พนักงานชั่วคราวของการพาณิชย์กรุงเทพมหานครหรือคู่สมรสของสมาชิก สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้โดยข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 53 ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจจากข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวของกรุงเทพมหานครและพนักงานชั่วคราวของการพาณิชย์กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ทำให้จำนวนผู้สมัครสมาชิกก.ฌ.กทม. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก ก.ฌ.กทม.ทั้งหมด 48,386 ราย นับว่าเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นสวัสดิการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมและเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกในครอบครัว

ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่มีความสนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน การฌาปนกิจสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 02224 3001 หรือโทร. 1325-7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น