ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักพัฒนาสังคมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสตรียุคใหม่ ณ จังหวัดนครนายก

นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสตรียุคใหม่แก่สตรีที่เป็นแกนนำสตรีในชุมชน จำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 20 คน ในวันที่ 29-30 มี.ค. 55 ณ จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในบทบาทของสตรียุคใหม่ในสังคมเมือง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำสตรีในชุมชนในการมีส่วนร่วมการสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งอบอุ่นและสมานฉันท์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น