ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปทุมวันจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 85 รูป ระหว่างวันที่ 6-15 เม.ย. 55 ณ วัดดวงแข เขตปทุมวัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงปิดภาคเรียนทั้งในภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติ เช่น การศึกษาศีลธรรม–จริยธรรม พุทธประวัติ การทำวัตรสวดมนต์ การบริหารจิตและเจริญปัญญาในเบื้องต้น การฝึกสมาธิ แผ่เมตตา การออกรับบิณฑบาต เป็นต้น อันจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีจิตใจสงบเยือกเย็น มุ่งประพฤติปฏิบัติดี ถูกต้องตามแนวทางและคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างในการกระทำความดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยในวันที่ 6 เม.ย. 55 จะมีพิธีปลงผมบรรพชาหมู่สามเณร จำนวน 85 รูป ตั้งแต่เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป และกำหนดพิธีลาสิกขาบทในวันที่ 15 เม.ย. 55 เวลา 08.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 10–15 ปี สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโปรดติดต่อรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.0 2214 1330 หรือ 0 2214 3004 ต่อ 6339-41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น