ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขยายเวลายื่นขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5 กรณี ถึง 9 เม.ย.55

(12 มี.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 12.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงสรุปผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ใน 42 เขตประสบภัยของกทม. ภายหลังจากปิดรับการยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 29 ก.พ.55 ปรากฏว่า มีประชาชนมายื่นขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 602,623 ครัวเรือน ซึ่งกทม.ได้ส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินผ่านธนาคารออมสินแล้ว และธนาคารออมสินพร้อมจ่ายเงิน 555,853 ครัวเรือน โดยประชาชนมารับเงินแล้ว 500,171 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 89.98
ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 กรณี ได้แก่ บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง บ้านเรือนเสียหายบางส่วน กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านของผู้อื่น ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย และค่าจัดการศพ นั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขยายระยะเวลาให้การช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค.55 ทั้งนี้ กทม.ขอให้ผู้ประสบภัยที่ไม่ได้มายื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ โปรดมายื่นคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 9 เม.ย.55 เพื่อสำนักงานเขตจะได้เร่งรัดตรวจสอบและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.กทม.) เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 30 พ.ค.นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น