ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. รับมอบอาคารเรียน “สัมฤทธิวณิชชา”

(9 มี.ค. 55) เวลา 09.00 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดรับมอบอาคารเรียน “สัมฤทธิวณิชชา” จากนายบุญเลิศ นางรุ่งนภา สัมฤทธิวณิชชา ผู้อุปถัมภ์สนับสนุนทุนทรัพย์การก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีนางเพียงใจ วิศรุตรัตน รองปลัดกรุงเทพมหานคร พระเทพสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ เจ้าคณะเขตบางแค คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตบางแค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ปัจจุบันมีพื้นที่ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2554 จำนวน 1,217 คน ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา อาคารเรียนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้น พระเทพสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ เจ้าคณะเขตบางแค จึงบอกบุญไปยัง นายบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา ซึ่งรับเป็นผู้อุปถัมภ์สนับสนุนทุนทรัพย์การก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 16 ห้องเรียน ความยาว 56 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามรูปแบบของสำนักการศึกษา โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 52 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 19,000,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกันตั้งชื่ออาคารว่า “สัมฤทธิวณิชชา” เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของผู้บริจาค
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิเมธี นายบุญเลิศ สัมฤทธิวณิชชา และครอบครัว ที่มีจิตศรัทธาเป็นผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ให้กับโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ นับว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นศูนย์รวมพลังประชาชนในการจัดการศึกษา และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขแก่ นักเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น