ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

20 มี.ค. นี้ คัดเลือกกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานครให้มีการคัดเลือกหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 คน เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ประกอบกับข้อ 4 ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ลงวันที่ 20 ม.ค. 55 จึงประกาศวันคัดเลือกกรรมการหัวหน้าหน่วยงานในวันที่ 20 มี.ค. 55 ระหว่างเวลา 16.30–18.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น