ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. บรรจุหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” ปลูกฝังนิสัยรักการออมแก่นักเรียนในสังกัด

(12 มี.ค. 55) เวลา 09.30 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ “เงินทอง ของมีค่า” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมและดีเด่นของโรงเรียน และผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานด้านการออมของนักเรียน โดยมี นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการพัฒนาความรู้เยาวชนหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการออม ให้เยาวชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่เด็กๆ รวมถึงเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่เป็นระบบให้เยาวชน โดยมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2554 อาทิ การอบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศึกษานิเทศก์ รวม 1,316 คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 436 แห่ง ตามหลักสูตร “เงินทอง ของมีค่า” ตลอดจนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำหลักสูตรดังกล่าวไปจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คาบ/ปี และระดับมัธยม จำนวน 6 คาบ/ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และครอบคลุมนักเรียนในสังกัดกว่า 340,000 คน นอกจากนี้ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และจัดกิจรรมส่งเสริมการออมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันด้วย
ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมและดีเด่นของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย รางวัลโรงเรียนยอดเยี่ยมระดับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อันดับ 1 โรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง อันดับ 2 โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เขตทุ่งครุ อันดับ 3 โรงเรียนวัดบางสะแกใน เขตธนบุรี รางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับกรุงเทพมหานคร 22 แห่ง และรางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับสำนักงานเขต 25 แห่ง ส่วนรางวัลการประกวดผลงานด้านการออมของนักเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย การประกวดออกแบบภาพแนวคิดการออมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงดวงพร เรวัณ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ อันดับ 2 เด็กชายณัฐพล นัยเนตร์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ อันดับ 3 นางสาวเจนตะวัน หมัดเซ็น โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ การประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “เยาวชนุรุ่นใหม่ ใส่ใจการเงิน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิลล์เมเร่ ชมิทซ์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ อันดับ 2 นางสาวนัฐฐา นวลดี โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ อับดับ 3 นางสาวกัญญาทิพย์ ทับทิม โรงเรียนวิชูทิศ การประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสินาพร บัวปลื้ม โรงเรียนเพชรเกษม อันดับ 2 เด็กหญิงอนุสรา พิจารณ์ โรงเรียนวัดปากบ่อ อันดับ 3 เด็กหญิงหฤทัย แก้วมัน โรงเรียนวัดปากบ่อ และการประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกชกร ทิพย์มะณี โรงเรียนวัดสีสุก อันดับ 2 เด็กหญิงปฐมาวดี วรรณภักดี โรงเรียนเพชรเกษม อันดับ 3 เด็กหญิงมณิสรา จิรพรสุวรรณ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น