ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัย

(8 มี.ค. 55) เวลา 09.00 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยให้แก่สมาชิกอปพร. และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
กรุงเทพมหานครจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความชำนาญ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดับเพลิง กู้ภัย และระงับเหตุสาธารณภัย ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 มี.ค. – 27 พ.ค. 55 แบ่งการฝึกอบรมเป็นแบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 135 คน รวมทั้งสิ้น 1,350 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 200 คน สมาชิก อปพร. 50 เขตๆ ละ 20 คน รวม 1,000 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ รุ่นละ 15 คน รวม 150 คน ณ ศูนย์ดับเพลิงและกู้ภัยอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น