ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

กทม. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดต่อเนื่อง

โรงพยาบาลกลางจัดงานนิทรรศการและประกวดนวัตกรรม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นเข้ารับบริการ ด้วยความพึงพอใจ
(28 มี.ค. 55) เวลา 11.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการจัดงานนิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมโรงพยาบาลกลาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มี.ค. 55 ณ ห้องประชุมเทเวศรงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริการ พร้อมทั้งนำเสนอการสร้างนวัตกรรมระดับส่วนราชการเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนา คุณภาพต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษ “ทิศทางนวัตกรรมไทยในอนาคต” และ “การสร้างแรงบันดาลใจ : หัวใจของนวัตกรรม” การอภิปรายเรื่อง “Change : คนเปลี่ยน องค์กรเปลี่ยน” “นวัตกรรมพลังขับเคลื่อนองค์กร มุมมองผู้บริหาร” และ “นวัตกรรม HPO : มุมมองข้าราชการไทย”
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวชื่นชมบุคลากรของโรงพยาบาลกลางที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ รวมถึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานพัฒนาโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชน เกิดความไว้วางใจและเข้ารับบริการด้านการแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลกลางด้วยความมั่นใจ เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรของโรงพยาบาลเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของงานที่ทำอย่างต่อเนื่องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น