ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

รับตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกทม.ภายใน 30 มี.ค.นี้

(22 มี.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. 14.00 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักพัฒนาสังคม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต ในการประชุมแนวดิ่งฝ่ายพัฒนาชุมชนเพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท ผู้ที่มีอายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท ผู้ที่มีอายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท ขณะผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54
รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 กทม.ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนรัฐบาลในโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นจำนวนเงินกว่า 2,000 ล้านบาท แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดทำให้งบประมาณที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สุงอายุเพิ่มขึ้นเป็นเงินกว่า 3,890 ล้านบาท ส่งผลให้ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน ต.ค.54 – มี.ค.55 กทม.จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรายละ 500 บาทต่อเดือนไปก่อน อย่างไรก็ตามขณะนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนก.พ.55 ดังนั้น กทม.โดยสำนักงานเขต 50 เขต จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตกเบิกย้อนหลังเดือน ต.ค.54 – มี.ค.55 รวม 6 เดือน ภายในวันที่ 30 มี.ค.55 ส่วนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน เม.ย.55 เป็นต้นไป จะสามารถจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดได้ตามกำหนดวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น