ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เขตปทุมวันจัดอบรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว เน้นเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

เขตปทุมวันจัดอบรมการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว เน้นเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ส.ก.อุไร อนันตสิน เขตปทุมวัน ฐานะคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. จับมือสำนักงานเขตปทุมวัน จัดโครงการอบรม “การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว” เน้นให้ประชาชนมีความเข้าใจในครอบครัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังเป็นการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร
(5 ก.พ.55) เวลา 08.00 น. : นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานเปิดงานอบรม เรื่อง “การป้องกันความรุนแรงในครอบครัว” ให้กับแกนนำชุมชนและอาสาสมัครศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 185 คน มีนางสาวอุไร อนันตสิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ฐานะคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน
นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านปัญหาความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีมากขึ้น โดยสำนักงานเขตปทุมวันและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตปทุมวัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีสาเหตุมาจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายส่งผลทำให้เด็กและผู้หญิง ถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ สุขภาพ และถูกกีดกันออกจากเศรษฐกิจของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามนโยบายกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตปทุมวันร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมและครอบครัวต่อไป
นางสาวอุไร อนันตสิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กล่าวเพิ่มว่า วัตถุประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จุดมุ่งหมายคือการเข้าไปปรับเปลี่ยนในระดับบุคล โดยดึงผู้ที่มีปัญหาจากความรุนแรงทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำมาเป็นต้นแบบโดยการให้ผู้ชายที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงเลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและให้ผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกกระทำออกมารณรงค์ในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงไม่ใช้เรื่องส่วนตัว โดยการร่วมรณรงค์ในชุมชนจะสามารถเป็นชุมชนต้นแบบลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ขยายไปสู่ชุมชนอื่นโดยการสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมในการแก้และร่วมกันป้องกันปัญหาในชุมชนได้ ทั้งนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลชุมชน เกิดแนวร่วมมากขึ้น มีความเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และอุบัติภัย ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ในนามคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. จะผลักดันให้ชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครมีความเข้าใจในครอบครัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น