ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. เร่งรัดเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการกทม. 2,400 คน

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่ข้าราชการบำนาญได้ร้องเรียนต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า ได้รับการเดือดร้อนในการจ่ายเงินบำนาญล่าช้า นั้น ได้สั่งการให้สำนักการคลังเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดทุกราย และสำนักการคลังได้รายงานว่า สาเหตุหลักที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่พ้นจากราชการ รวมทั้งสิ้น 2,421 ราย เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีเพียง 1,133 ราย โดยมีทั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และข้าราชการที่ลาออกเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ตลอดจนลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากที่กทม. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ได้รับล่าช้ากว่าเดิม เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้โอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
สำหรับความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี 2555 ในส่วนของข้าราชการครูเกษียณอายุราชการซึ่งเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 301 ราย เบิกจ่ายแล้ว 187 ราย เตรียมจะเบิกจ่าย จำนวน 111 ราย และอยู่ระหว่างตรวจหลักฐาน จำนวน 3 ราย ส่วนข้าราชครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 376 ราย เบิกจ่ายแล้ว 31 ราย เตรียมจะเบิกจ่ายอีกจำนวน 212 ราย และอยู่ระหว่างตรวจหลักฐานและขอเอกสารเพิ่มเติม จำนวน 133 ราย
ในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 337 ราย เบิกจ่ายแล้ว 332 ราย เตรียมจะเบิกจ่าย 2 ราย คงเหลือเพียง 3 ราย ส่วนที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 446 ราย เบิกจ่ายไปแล้ว 354 ราย เตรียมจะเบิกจ่าย จำนวน 17 ราย ระหว่างตรวจสอบหลักฐาน 69 ราย และหน่วยงานยังไม่ได้ส่งเรื่องให้สำนักการคลังตรวจสอบอีก 6 ราย
สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่โอนย้ายมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญจากเงินอุดหนุนรัฐบาล สำนักการคลังได้จ่ายเงินให้ครบทุกท่านเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ทันทีเมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง
ทั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าผู้ที่ส่งหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนแล้วจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญในรอบของเดือน มี.ค. 55 นี้ทุกราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น