ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์เมือง สอดส่องดูแลความปลอดภัยทั่วกรุง

(23 ก.พ.55) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง โดยมีนายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต ร่วมงาน ณ ห้องประชุมกรุงธน 2 สำนักเทศกิจ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับภัยในรูปแบบต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากความมั่นคงของบ้านเมือง ภัยที่เกิดจากอาชญากรรม รวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ลำพังการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันต่างๆจากภาครัฐ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครคงไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลสาธารณสมบัติ ซึ่งสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจทั้ง 50 เขต เป็นกำลังสำคัญที่จะประสานการทำงานร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์เมือง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของบ้านเมือง เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ดำเนินชีวิตในสังคมเมืองด้วยความสุขและอบอุ่นใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น