ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ส.ก.เขตปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติภัยผู้นำชุมชน เน้นสร้างหัวใจของท้องถิ่นให้เข้มแข็งเป็นต้นแบบของ 50 เขต

(19 ก.พ. 55) น.ส.อุไร อนันตสิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ฐานะคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาการป้องกันอุบัติภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในชุมชน รุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตปทุมวัน สถานีตำรวจลุมพินี และวิทยากรตำรวจตระเวณชายแดนจากค่ายศรียานนท์ ร่วมให้การอบรม แก่ อาสาสมัครตำรวจบ้าน จำนวน 44 คน และผู้นำชุมชนเขตปทุมวัน จำนวน 22 คน ณ ค่ายศรียานนท์ จ.เพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภาคสนามโดดหอสูง 34 เมตร และศึกษาดูงานด้านการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน ณ ชุมชนเทศบาลชะอำ จ.เพรชบุรี อีกด้วย
น.ส.อุไร กล่าวว่า ท้องถิ่นจะเข้มแข็งไม่ได้ หากผู้นำในชุมชนและประชาชนขาดจิตสำนึก ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกต้อง ขาดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพัฒนาวิสัยทัศน์ ทรัพยากรบุคคลในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาให้ประเทศมีความเข้มแข็ง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือการเตรียมคนจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญในความสำเร็จของการพัฒนาในระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ตำรวจและช่วยลดปัญหาต่างๆ ในชุมชน ทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่ออุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ฐานะคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น โดยพร้อมจะผลักดันอย่างต่อเนื่องให้ชุมชนเขตปทุมวันมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นชุมชนต้นแบบของกรุงเทพมหานครต่อไป
สำหรับโครงการสัมมนาฝึกอบรมความปลอดภัยในชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการช่วยสอดส่องดูแลเฝ้าระวังชุมชนของตนเอง ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในชุมชนพื้นที่เขตปทุมวัน เป็นแนวร่วม ในการแจ้งข่าวสารและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคอื่นๆ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ช่วยลดปัญหายาเสพติด ลดอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขให้กับชุมชนของกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น