ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เขตคันนายาวประกาศรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2556

นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. เปิดเผยว่า ตามที่เขตฯ ได้รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 1-30 พ.ย. 54 และขยายเวลาถึงวันที่ 13 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา บัดนี้สำนักงานเขตคันนายาวได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานอื่นๆ ของผู้มาแสดงความจำนงเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยเป็นรายชื่อผู้สูงอายุ จำนวน 1,092 ราย รายชื่อผู้พิการ จำนวน 152 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตคันนายาว และทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/khannayao หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2379 9956-7 หรือ 0 2379 9961-3 ต่อ 5186-5188 ทั้งนี้หากมีการตรวจพบในภายหลังว่าการแจ้งขอรับเงินของผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีชื่อซ้ำกับสำนักงานเขตอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จะพิจารณาคัดชื่อออก และต้องนำส่งเงินที่ได้รับคืนให้สำนักงานเขตคันนายาวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น