ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กทม. จัดกิจกรรมมอบความรักให้แก่คนพิการและรู้ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง

(14 ก.พ. 55) เวลา 11.00 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการกรุงเทพมหานคร “ชีวิตไม่ท้อ กทม.รักคุณ” ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม กทม. จัดขึ้น เพื่อแสดงความรักความห่วงใยที่กรุงเทพมหานครมีต่อคนพิการ อีกทั้งสร้างความตระหนักการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สังคม ระหว่างคนพิการและคนทั่วไป ตลอดจนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนพิการรับรู้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งภายในงานได้จัดให้การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับคนพิการ การสาธิตผลงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การแสดงดนตรี และการเสวนา “สิทธิของคนพิการในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านคนพิการ อาทิ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสซึม สมาคมผู้พิการทางสติปัญญา อีกทั้งคนพิการและครอบครัวในพื้นที่ 50 เขต รวมกว่า 500 คน ร่วมงาน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอพเฟอริน เขตห้วยขวาง
รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า เนื่องในวันแห่งความรักนี้ กทม. ต้องการให้ทุกคนแสดงออกซึ่งความรักอย่างเท่าเทียม ซึ่งกทม.ได้ดำเนินการเพื่อผลักดันโครงการต่างๆ ที่จะทำให้คนพิการได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม อาทิ การจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ การรับผู้พิการเข้าทำงานในสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครและที่อื่นๆ ให้มากที่สุด การปรับปรุงด้านภายภาพให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง เช่น การปรับปรุงถนนและทางเท้าทั่วกรุงเทพฯ การจัดทำทางลาดภายในสำนักงานเขตซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้ว 44 สำนักงานเขต การเพิ่มจำนวนลิฟท์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจากเดิม 5 สถานี 11 ตัว เป็น 19 สถานี 56 ตัว อีกทั้งการขยายโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดกทม.ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 101 โรงเรียน และการจัดทำซองยาเป็นอักษรเบลล์เพื่อผู้พิการทางสายตาในโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขของกทม. ทั้งนี้ประมาณปลายปี 2555 กทม. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอด ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,700 คนจาก 190 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นจะมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้ที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อีกด้วย
ด้านนายยงสิทธิ์ ยงกมล นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนผู้พิการทางสายตาที่เข้าร่วมงาน กล่าวแสดงความขอบคุณกทม. ที่เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพตามความถนัด และได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันภายใต้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนดำเนินนโยบายต่างๆ ทั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการ พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้พิการทุกคนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองเพื่อเดินหน้าทำตามความฝันของตนเองให้เป็นจริงให้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น