ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หมดเขตยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเพิ่มเติมทุกกรณี 29 ก.พ. นี้

นายวสันต์ มีวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกกรุงเทพมหมดเขตยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเพิ่มเติมทุกกรณี 29 ก.พ. นี้ หานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า ตามที่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 42 เขตนั้น ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯ กรุงเทพมหานคร ได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 54 – 17 ก.พ. 55 ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 585,495 ครัวเรือน ออกหนังสือรับรองแล้ว 532,580 ครัวเรือน คงเหลือ 52,915 ครัวเรือน ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย อย่างเป็นทางการ 505,121 ครัวเรือน จากนั้นกรมป้องกันฯ จะตรวจสอบข้อมูลรายชื่อที่ได้รับจากกรุงเทพมหานครแล้วส่งให้ธนาคารออมสินเพื่อทำหน้าที่จ่ายเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงไม่ผ่านกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติจำนวนครัวเรือนตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี 1,089,242 ครัวเรือน และสำนักงานเขตได้ขอปรับลดจำนวนครัวเรือนลงเหลือ 729,821 ครัวเรือน ผู้ที่ยื่นคำร้องแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือ www.gsb.or.th/flood
สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ข้อ 5.1 จำนวน 5 กรณี ประกอบด้วย บ้านเรือนเสียหายบางส่วนไม่เกิน 20,000 บาท บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 30,000 บาท ค่าทำศพ 25,000 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ 1,500 บาทไม่เกิน 2 เดือน และอุปกรณ์ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท ในพื้นที่ 31 เขต ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. – 17 ก.พ. 55 มีผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือแล้วรวม 1,937 ราย จำนวน 94,831 ครอบครัว ได้แก่ ค่าวัสดุซ่อม/สร้างบ้าน เสียหายบางส่วน จำนวน 98,510 หลัง เสียหายทั้งหลัง จำนวน 10 หลัง ค่าเช่าบ้าน จำนวน 165 ครอบครัว ทุน/เครื่องมือประกอบอาชีพ จำนวน 6,240 ครอบครัว และค่าจัดการศพ จำนวน 71 ราย ได้รับการอนุมัติแล้ว 12 ราย
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง กรุงเทพมหานครได้ขยายระยะเวลารับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม ซึ่งผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.พ. 55 ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในส่วนของกรณีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท ต้องแนบเอกสารการเช่าบ้านหรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน กรณีเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือประกอบอาชีพที่ชำรุดสูญหาย ผู้ประสบภัยต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจท้องที่ และนำใบแจ้งความประกอบการยื่นคำร้องด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น