ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นศ.แพทย์กทม.ฟังบรรยายการกำหนดนโยบายเมืองหลวง เพื่อจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนเมือง

(4 ก.พ.55) เวลา 09.30 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย “โครงสร้างและนโยบายการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร” ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรเวชศาสตร์เขตเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วชิรพยาบาล) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร อาทิ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จราจร ความปลอดภัย และความแออัดของชุมชนเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนเมือง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจต่อระบบการบริหารงานเมืองและสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพรวมถึงสถานการณ์โรคได้ตรงกับความต้องการของชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครและทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ในหลักสูตรดังกล่าวจะเชิญผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมือง และผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนเมือง หมุนเวียนมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาสาธารณสุขในอนาคต และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขให้สอคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น