ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หลอมข้าราชการใหม่ กทม. ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งมั่นทำงานด้วยใจเสียสละ

(9 ก.พ. 55) เวลา 09.30 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่และจรรยาบรรณของข้าราชการ ตลอดจนเสริมสร้างความคุ้นเคยอันจะก่อให้เกิดเจตคติและค่านิยมที่ดีต่อการทำงานเพื่อนส่วนรวม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 647 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น โดยหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบไม่ต่อเนื่องรวม 11 วันทำการ ระหว่างเดือน ก.พ. – มิ.ย. 55 ประกอบด้วย พิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมภาควิชาการ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดเตรียมผลงานรุ่น การนำเสนอผลงานรุ่น และการฝึกอบรมแบบพักค้าง ณ ต่างจังหวัด
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกคนที่สามารถสอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรุงเทพมหานคร และได้เน้นย้ำให้ข้าราชการใหม่ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นมหานครที่มีมาตรฐานทั้งด้านกายภาพและสังคม ยกระดับกรุงเทพมหานครให้ทัดเทียมกับมหานครชั้นนำของโลก นอกจากนี้ให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีและเหมาะสมกับการทำงานโดยเฉพาะงานบริการและช่วยเหลือประชาชน ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งตั้งใจรับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น