ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

สภากทม. ตั้ง คกก.วิสามัญฯ พิจารณาหน่วยงานกทม.ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

สภากทม. ตั้ง คกก.วิสามัญฯ พิจารณาหน่วยงานกทม.ยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร
สภากทม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,644,692,694 บาท ก่อนให้ความเห็นชอบ ทั้งหมด 15 คน เพื่อพิจารณาในรายละเอียด พร้อมตั้ง คกก.วิสามัญ 13 คน ร่วมพิจารณารูปแบบและแนวทางในการกำจัดมูลฝอยของกทม.
(27 เม.ย. 54) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2554 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.
ในที่ประชุม ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติเรื่อง กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบให้หน่วยงาน 6 หน่วยงานยืนเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,644,692,694 ล้านบาท ด้วยในปีงบประมาณ 2554 กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ และที่มีภาระผูกพันแล้ว 64,800 ล้านบาท แต่มีงบประมาณเพียง 56,000 ล้านบาท ยังขาดงบประมาณอีก 8,800 ล้านบาท กรุงเทพมหานครได้รวบรวมรายการ/โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานแจ้งว่าได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วและรายการ/โครงการที่ดำเนินการจนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและหน่วยงานจะต้องเบิกจ่ายตามที่ได้รับแจ้งหนี้ หรือตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือตามที่ได้รับตัวผู้ว่าจ้างแล้ว ครั้งหนึ่งเกิน 30 ล้านบาท จำนวน 6 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,644,692,694 ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักการศึกษา 430,951,000 ล้านบาท สำนักการระบายน้ำ 201,709,127 ล้านบาท สำนักการจราจรและขนส่ง 850,107,152 ล้านบาท สำนักสิ่งแวดล้อม 1,077,725,415 ล้านบาท สำนักการศึกษา 31,600,000 ล้านบาท สำนักการยุทธศาสตร์และประเมินผล 43,600,000 ล้านบาท โดยรายการของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินที่แน่นอน รายการของสำนักการศึกษา เป็นโครงการที่ต้องสมทบงบประมาณงบเงินอุดหนุนรัฐบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชน และรายการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขต จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่เป็นภาระผูกพันของกรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร จึงขอยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 2,644,692,694 ล้านบาท
ด้าน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน รวมทั้งโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,644,692,694 บาท ก่อนให้ความเห็นชอบทั้งหมดจำนวน 15 คน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา
จากนั้น นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารูปแบบและแนวทางในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารูปแบบและแนวทางในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 13 คน โดยไม่กำหนดระยะเวลาในการพิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น