ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

สภากทม. ผลักดันการจัดทำผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่จริง

สภากทม. ผลักดันการจัดทำผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่จริง
(27 เม.ย. 54) เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.
โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มติเห็นชอบญัตติของนางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี เรื่องขอให้กรุงเทพมหานคร จัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนาเมือง เนื่องจากกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ใช้บังคับในปัจจุบัน คือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน เช่น ในพื้นที่เขตสายไหม สภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมีจำนวนบ้านเรือนและประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ที่ดินประเภท ย.1 และย.2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม และรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง โดยห้ามใช้ที่ดินเพื่อกิจการสุสานและฌาปนสถาน ทำให้วัดที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเตาเผาศพไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้าง จึงเป็นกรณีที่สภาพการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาเมืองไม่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาเมืองตามที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม ประกอบกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 มีผลบังคับใช้ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงต่อไป ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาเมือง
ด้านนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวม ระยะที่ 3 นั้น มีความล่าช้ากว่าที่กำหนดซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นมีมากถึง 18 ขั้นตอน ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมา 30 ครั้ง ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหลายพื้นที่ กทม.ได้คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วม ได้เพิ่มเรื่องของแก้มลิง พื้นที่สีเขียว เมืองที่ต้องพึ่งพากันและกัน โดยได้แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครชั้นใน และกรุงเทพมหานครชั้นนอก ออกเป็น 6 โซน จะต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน พร้อมการเพิ่มเรื่องของแผ่นดินทรุด แผ่นดินไหว เข้าไป เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ กทม.จะไม่ส่งเสริมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย แต่ก็สามารถออกกฎระเบียบ ข้อญัตติฯต่าง ออกมายืดหยุ่นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น