ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

กทม. เพิ่มศักยภาพนักบริหารระดับกลาง รุ่น 9

กทม. เพิ่มศักยภาพนักบริหารระดับกลาง รุ่น 9
(27 เม.ย. 54) เวลา 09.30 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 11 ส.ค. 54 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารของกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคะแนนรวมการประเมินผลการฝึกอบรมดีเด่นรุ่นที่ 8 จำนวน 5 ราย โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายหรรษารมย์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ และผู้เข้ารับการอบรม รวมจำนวน 39 คน ร่วมพิธี ณ ห้องเจ้าพระยา กทม.
กรุงเทพมหานครจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 9 เพื่อพัฒนานักบริหารมืออาชีพที่มีขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง มีภาวะผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณะ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครระดับ 7 และระดับ 8 จากสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 30 คน ข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 9 คน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมราชองครักษ์ การประปานครหลวง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ช. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กำหนดระยะการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. - 11 ส.ค. 54 รวมจำนวน 16 สัปดาห์ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาควิชาแบบไป–กลับ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา–ลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือ วชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี การดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่ 8 ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 5 อันดับ และได้รับเกียรติบัตร ประกอบด้วย 1. นายสุรศักดิ์ กาญจนไวกูณฐ์ ผู้อำนวยการกองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 2. นางรัตนา บรรณาธรรม นักวิชาการสาธารณสุข 8 วช. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางส่ธารณสุข สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 3. นายเกรียงไกร ตั้งจิตมณีศักดา นายแพทย์ 8 วช. กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ 4. นายธนธร เปรมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การเงินและการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 5. นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจากหลายหน่วยงานและสายงานต่างๆ นับเป็นประโยชน์ที่จะได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์ในการทำงานของนักบริหาร อีกทั้งประสานการทำงานระหว่างองค์กรในภายหน้า และมั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักบริหาร อันจะนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น