ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กทม. จับมือเครือข่าย อปท. แก้ปัญหาน้ำท่วมและป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด

(24 พ.ย. 54) เวลา 09.30 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2554 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองพัทยา เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี และสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม.

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนด้านการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะขณะนี้ในพื้นที่หลายจังหวัดและกรุงเทพมหานครประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ให้หมดโดยเร็ว ซึ่งต้องมีการติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่มากับน้ำอย่างใกล้ชิด เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค น้ำกัดเท้า เบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะทำการสำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วแบ่งระดับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตามความหนักเบา จากนั้นจะประสานไปยังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ และกำลังคนขอรับการสนับสนุน และความช่วยเหลือในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ตรงกับตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ

--------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น