ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้เตรียมการบูรณะฟื้นฟู หลังน้ำลด โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นและแจกจ่ายน้ำจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียให้กับประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ รวม 74 แห่ง ใช้น้ำจุลินทรีย์ จำนวน 72,000 ลิตร พร้อมทั้งได้ดำเนินการฟื้นฟูทำความสะอาดชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน วัด และถนน ซอยต่างๆ ในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย ตลอดจนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันฟื้นฟูทำความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชนของตนเองให้กลับคืนสู่สภาพน่าอยู่ดังเดิม โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 22 ธ.ค. 54 หากประสงค์จะขอน้ำจุลินทรีย์เพิ่มเติม ให้ติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2548 0321 ต่อ 5126

เขตบางคอแหลม นายบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ และประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการ ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 12 ชุมชน ระหว่างเดือน ต.ค. ธ.ค. 54 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีกิจกรรมจัดเก็บขยะ ทิ้งของเหลือใช้ ทำความสะอาดทางเดินเท้าในชุมชน กำจัดน้ำเสีย ลอกท่อระบายน้ำและคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ และแจกทรายอะเบท ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 ชุมชน คือ ชุมชน ซ.วัดอินทร์บรรจง ชุมชนสวนหลวง 2 (วัดราชสิงขร) ชุมชนวัดลาดบัวขาว ชุมชนวัดไผ่เงิน ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชน ซ.โรงแก้ว ชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร ชุมชนบางคอแหลม ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 ชุมชนบางอุทิศ และในวันที่ 3 ธ.ค. 54 บริเวณชุมชนสวนหลวง 1 และวันที่ 10 ธ.ค. 54 ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เขตคลองสาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการ ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวันที่ 3 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เขตฯ จะเข้าดำเนินการพัฒนา “ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร” ซ.เจริญนคร 55 โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กองควบคุมโรค สำนักอนามัย สถานีดับเพลิงปากคลองสาน และโรงเรียนสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกิจกรรมพัฒนา ได้แก่ การทำความสะอาด จัดเก็บขยะ มูลฝอยและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ ปลูกและตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ปรับเปลี่ยนและเพิ่มดวงไฟฟ้าแสงสว่าง ตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน บริการตัดแต่งผม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวและสุนัข ตรวจสอบถังดับเพลิงและสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น นอกจากนี้เขตฯ ยังได้จัดให้มีพิธีปิดโครงการฯ และกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา อีกด้วย

เขตหนองแขม นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำที่ท่วมขังนานและเริ่มจะเน่าเสีย เขตฯ จึงได้ทำการฉีดพ่นน้ำสกัดจุลินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตบางรัก จำนวน 3 คันรถ และได้ออกฉีดพ่นน้ำสกัดจุลินทรีย์ให้กับถนนสายรองซึ่งยังมีน้ำท่วมขังบางส่วน ได้แก่ ถ.เพชรเกษม หมู่บ้านเพชรเกษม 1 ถ.เพชรเกษม 69 หมู่บ้านขวัญทิพย์ ซ.นาคสถาพร 1, 2 ซอยแยกต่างๆ ซ.หมู่บ้านนิสา ถ.เลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ ซ.ไชโย ซ.ไชยันต์ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่บ้านพร้อมชัย ซ.จัดสรร 1-2 ซ.ข้างศูนย์อนามัย 48 ซ.จันทร์ศิริ ซ.อาบทิพย์ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านพระปิ่น 4 ซ.เพชรเกษม 110 วัดไผ่เลี้ยง หมู่บ้านจิตรรณรงค์ หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ถ.วัดศรีนวล หมู่บ้านพสุนันท์ พร้อมทั้งพัฒนาทำความสะอาดลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 4 วัดหลักสาม และพัฒนาความสะอาดเก็บขยะในคลองกำนันเทียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น