ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เลือกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดใหม่ 24 พ.ย. นี้ ที่ศูนย์เยาวชนกทม.

นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน 35 จังหวัดจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 พ.ย. นี้ และกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทั้ง 35 จังหวัด จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่พร้อมกันในวันที่ 24 พ.ย. 54 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดการประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) ดังนี้ เวลา 08.30–10.00 น. เปิดลงทะเบียนอิหม่ามประจำมัสยิด ในเวลา 10.00 น. ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือก อาทิ จำนวนกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร วิธีการคัดเลือกเป็นทางลับหรือเปิดเผย เวลา 10.30 น. เปิดให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก จากนั้นเวลา 11.30 น. เริ่มลงคะแนนคัดเลือก เสร็จแล้วให้นับคะแนนและประกาศผลการคัดเลือกในวันเดียวกัน โดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่บริหารกิจการศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครให้เกิดปกติสุข

สำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี เป็นสัปปุรุษประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนการคัดเลือก มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนการคัดเลือก

ทั้งนี้ อิหม่ามประจำมัสยิดผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนลงคะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น