ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลายเขตจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินที่บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคล 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตั้งแถวบริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ เวลา 08.00 น. ร้องเพลงชาติ พร้อมกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ จากนั้นจะเริ่มพิธีถวายราชสักการะ ด้วยการเปิดกรวย กระทงดอกไม้ การกล่าวถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและพลังแผ่นดินที่ดี พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี

เขตฯ จึงขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ตามกำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

เขตบางขุนเทียน นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 2 จำกัด (มหาชน) สภาวัฒนธรรมเขตฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตบางขุนเทียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ สวนเซ็นทรัลพาร์ค พระราม 2 ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 85 รูป เวลา 18.00 น. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อดีเด่น ประจำปี 2554 และพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมกล่าวคำอาเศียรวาทและจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา

เขตลาดกระบัง นายประวิช ศรีวิลัย ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราชเขตลาดกระบัง สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งพสกนิกรชาวลาดกระบังทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสวนพระนครเขตลาดกระบัง ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 รวมทั้งได้จัดทำโครงการ ฟื้นฟูเมืองถวายพ่อหลวงจัดกิจกรรมปลูกไม้ใหญ่ถวายพ่อหลวง ต้นสักมงคลจำนวน 9 ต้น, การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 85 ต้น การเทน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำตลอดจนพัฒนาทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวลาดกระบังช่วยกันปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณบ้านและที่สาธารณประโยชน์ใกล้บ้านของท่านให้สะอาด สวยงาม รวมทั้งร่วมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 5 ธ.ค. นี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูเมือง ถวายพ่อหลวง ตลอดจนร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีสวนพระนคร เขตลาดกระบัง โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2326 9149 ต่อ 6859

เขตหนองแขม นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 07.40 น.เป็นต้นไป โดยข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน ทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตหนองแขม เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพี่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมลงนามถวายพระพร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่เขตหนองแขมร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

เขตป้อมปราบ นายเฉลิมพล ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เปิดเผยว่า เขตป้อมปราบฯ ได้จัดทำประกาศเชิญชวนประชาชน บริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา พร้อมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ อาคาร บ้านเรือน หรือสถานที่ที่เหมาะสมไปตลอดจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อถวายเป็นราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเขตได้นำประกาศดังกล่าวไปแจกจ่ายตามชุมชนและสถานประกอบการต่างๆ ทั่วพื้นที่

เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างสำนักงานเขตคลองสามวา ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 06.3008.30 น. ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง สำนักงานเขตคลองสามวา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทั่วประเทศ

เขตลาดพร้าว นายบพิธ แสงแก้ว ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ในวันที่ 5 ธ.ค. 54 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดพร้าว โดยประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ของหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนในเขตลาดพร้าว จากนั้นในเวลา 19.19 น. เป็นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมจัดซุ้มติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์ จัดซุ้มตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ ธูปเทียนแพ พุ่มเงิน พุ่มทอง จัดทำข้อความถวายพระพร ทรงพระเจริญประดับธงชาติ ธง ภปร. ไว้ในบริเวณที่เหมาะสม ตลอดเดือน ธ.ค. 54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น