ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ASEM Meeting for Governors and Mayors ประชุมนานาชาติร่วมมือพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืน

กทม. เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ “ASEM Meeting for Governors and Mayors” ครั้งที่ 1 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ในกรอบการหารือถึงความร่วมมือกันบริหารจัดการท้องถิ่น การเป็นเมือง การย้ายถิ่น การรวมกันเป็นสังคม ความยั่งยืนของการพัฒนาและการจัดการภาวะโลกร้อน โดยผู้ว่าฯกทม. จะเป็นประธานประชุมภาคที่ 3 เรื่องความยั่งยืนของการพัฒนาและการจัดการกับภาวะโลกร้อน โดยจะมีการหารือถึงการจัดการน้ำท่วมที่ กทม.กำลังประสบอยู่ขณะนี้ด้วย

28 ต.ค. 53 ณ โรงแรมอินโดนีเซียเคมปินสกีร์ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : กรุงเทพมหานครโดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. พร้อมด้วยนางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯกทม. นางประพิม บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศและกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม “ASEM Meeting for Governors and Mayors” ครั้งที่ 1 ซึ่งกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. 53 มีเมืองต่างๆ เข้าร่วมประชุมหลายเมือง อาทิ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว ประเทศบรูไน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมืองเฮลซินกิ ประเทศฟินแลนด์ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน เป็นต้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเมืองต่างๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน โดยจะเน้นความร่วมมือกับเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนและยุโรป เช่น การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี การเป็นเมือง การย้ายถิ่น การรวมเป็นสังคม ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการลงนามปฏิญญาร่วมกันภายหลังการประชุมด้วย

ในวันแรกของการประชุม Dr.Ing.Fauzi Bowo ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา กล่าวเปิด พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ โดยได้กล่าวถึงแนวทางที่จะพัฒนาเมืองต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มีความยั่งยืนเป้าหมายหลักคือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การย้ายถิ่นฐาน เศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะนำผลการพัฒนาที่ดีที่สุดของแต่ละเมืองมาเป็นแบบอย่างสำคัญในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเมืองต่างๆ โดยจุดมุ่งหมายของการประชุมครั้งนี้ คือ การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้านการนำเสนอตัวอย่างการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจนั้นด้านของเมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ได้นำเสนอถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างและหลากหลายของประชากร ให้การเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ของประชาชนง่าย สะดวกและประหยัด ส่วนกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เสนอแนวทางจัดการเมืองด้วยการคิดค้น สร้างสรรค์เมือง โดยประชาชนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ออกแบบความเป็นเมืองใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และด้านของกรุงจาการ์ตา ได้เสนอให้จัดการปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การระบายน้ำ การขนส่ง สิ่งแวดล้อม การจัดการมลภาวะ และขยายการพัฒนาไปสู่สังคม และการศึกษา โดยทั้งหมดไม่ละทิ้งประเด็นสำคัญคือการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อน

ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาของกทม.ว่า กทม. มีการดำเนินการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกด้าน โดยมีนโยบายสำคัญ คือ การสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ประชาชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในช่วงบ่ายจะมีการหารือถึงพัฒนาการของความเป็นเมือง การโยกย้ายถิ่นและการรวมตัวทางสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการจัดการความได้เปรียบของความหลากหลาย

ในการประชุมวันที่สอง คือ วันที่ 29 ต.ค. 53 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมภาคที่ 3 เรื่องความยั่งยืนของการพัฒนาและการจัดการกับภาวะโลกร้อน โดยประเด็นสำคัญจะมีการหารือถึงการจัดการปัญหาน้ำท่วมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น