ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายได้ศาลเจ้าปีที่แล้ว 8.8 ล้านบาท

ศาลเจ้าที่อย่ในกำกัูบของกรงเทพมหานคร มีทั้งสิ้นุ79 ศาลเจ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตในการกำกับดูแลและนำส่งเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ให้สำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นผู้รวบรวมส่งไปเก็บรักษาที่กรมการปกครอง เป็นประจำทุกเดือน่็
ในปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตลาคมุ 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 กรุงเทพมหานครนำเงินรายได้ศาลเจ้าสงไปเก็บรักษาที่่็กรมการปกครองเป็นเงินทังสิ้น 8,827,880.41 บาท ทังนี้ เงินรายได้ศาลเจ้าในเขตกรุงเ้้ทพมหานครที่นำสงไปเก็บรักษาที่กรมการปกครอง่็ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มียอดรวมทั้งสิ้น 273,019,510.83 บาท
ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เงินรายได้ของศาลเจ้าจะนำไปใช้ได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น และจะนำไปใช้ได้เฉพาะกิจการที่้ิ่้เกี่ยวกับการบริหารศาลเจ้าเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น