ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เสนอแบ่งพื้นที่เขตบางแค เพิ่มอีก 1 เขต

สำนักงานเขตบางแค โดยมติของคณะกรรมการพิจารณาแบ่งพื้นที่เขตบางแค ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เขต และฝ่ายการเมืองในพื้นที่ ได้นำเสนอผ้ว่าราชการกรงเทพมหานครให้แบ่งพื้นที่การปกครองของเขตบางแค เป็นูุ2 เขต โดยให้เหตุผลวา่ พื้นที่เขตบางแคมีพื้นที่กว้างและมีประชาชนอาศัยอย่จำนวนมาก สำนักงานเขตบริการไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ ครภัณฑ์ มีน้อยไม่เพียงพอกับการให้บริการูุประชาชน
ผ้ว่าราชการกรงเทพมหานครูุจึงได้แตงตังคณะกรรมการดำเนินการแบงเขตและจัดตังเขตใหม เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ใน่่่้้การตังเขตใหม้่ โดยมีรองปลัดกรงเทพมหานครุ(นายทวีศักดิ์ เดชเดโช) เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานกฎหมายและคดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตพืนที่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสวนการปกครองและเลือกตัง้่้สำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นกรรมการและผู้ชวยเลขานุการ่
ปัจจบันเขตบางแคมีพื้นทีุ่44.456 ตร.กม. แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ แขวงบางแคเหนือ แขวงบางไผ่ แขวงบางแค และ แขวงหลักสอง มีประชากร 193,478 คน มีบ้าน 47,476 หลังคาเรือน (31 ธันวาคม 2552)
ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เขตบางแค ให้แบ่งพื้นที่เขตบางแคออกเป็น 2 เขต ได้แก่ พื้นที่แขวงบางแคกับแขวงหลักสอง เป็น 1 เขต และแขวงบางแคเหนือกับแขวงบางไผ่ อีกหนึ่งเขต
ขันตอนการตังเขตใหม ถ้าผานเห็นชอบของผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้ว กรุงเทพมหานครจะต้องจัดทำเป็นประกาศกระทรวง้้่่ มหาดไทย เสนอให้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย่ลงนามในประกาศ และประกาศในราชกจจานุเบกษาิจึงจะมีผลสมบรณ์ู ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควร อาจไม่ทันในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรงเทพมหานครุ(ส.ก.) ในปี 2553 ซึ่งในการดำเนินการแบงพืนที่เขต่้ในครัง้ที่ผานมา่ จะมีการตังสำนักงานเขต้สาขาขึนกอน เพื่อเตรียมความพร้อม ทังนี้่้้กรงเทพมหานครต้องนำุเสนอ ก.ก. ในการอนมัติกรอบุอัตรากำลังด้วย (ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสปท.กทม.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น