ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปี 52 ให้บริการด้านทะเบียน 4.1 ล้านราย เขตบางเขนมากที่สุด

สำนักงานปกครองและทะเบียนได้รวบรวมสถิติผู้ไปขอรับบริการงานทะเบียนของ 50 สำนักงานเขต ประจำปี 2552 (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552) ปรากฏวา่มีผู้ขอรับบริการทั้งสิ้น 4,146,469 ราย แยกเป็นผู้ขอรับบริการที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,056,340 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.71 และตางจังหวัด่จำนวน 1,090,129 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.29
สำนักงานเขตที่มีผ้ขอรับบริการมาก 5 อันดับแรก ได้แก่(1) สำนักงานเขตบางเขน 159,254 ราย (2) สำนักงานเขตจตจักร155,070 ราย (3) สำนักงานเขตบางขนเทียน 149,129 ราย (4) สำนักงานเขตประเวศ 115,600 ราย (5) สำนักงานเขตสายไหม 110,775 ราย
สำนักงานเขตที่มีผู้ขอรับบริการน้อยที่สดูุ 5 อันดับ ได้แก่(1) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 21,669 ราย (2) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรพ่ายู 47,425 ราย (3) สำนักงานเขตพระนคร 50,987 ราย (4) สำนักงานเขตทวีวัฒนา 53,405 ราย (5) สำนักงานเขตยานนาวา 56,758 ราย
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ด้านทะเบียน สามารถจัดเก็บได้ 36,486,703 บาท แยกเป็น (1) คาธรรมเนียมทะเบียนราษฎร์13,046,299 บาท (2) ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน่ 15,695,391 บาท และ (3) คาธรรมเนียมทะเบียนทั่วไป่่7,745,013 บาท
ข้อมูลการบริการของฝ่ายทะเบียนดังกลาว สำนักงานปกครองและทะเบียนได้นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบ และแจ้ง่สำนักงาน ก.ก. เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังคนตอไปแล้ว (ข้อมูลจากสปท.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น