ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

กทม. มั่นใจเนื้อสัตว์ปลอดภัย มั่นใจเขียงสะอาด

(28 ม.ค. 54) เวลา 10.00 น. นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว “โครงการประชาสัมพันธ์เนื้อสัตว์ปลอดภัย” โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนกรมควบคุมโรค สมาคมตลาดสดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการค้าตลาดยิ่งเจริญ ร่วมพิธี ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และภาคเอกชน อาทิ สมาคมตลาดสดไทย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ จัด “โครงการประชาสัมพันธ์เนื้อสัตว์ปลอดภัย” ขึ้นพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารในสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร ยกระดับคุณภาพการผลิตและการจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในประเทศให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และสุขอนามัย นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) พร้อมสร้างตราสัญลักษณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและมั่นใจในตราสัญลักษณ์ “เขียงสะอาด” ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
รองปลัดฯ พีระพงษ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการเป็นจังหวัดแม่แบบของการประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ ผู้บริหารตลาดสด รวมทั้งการศึกษาดูงาน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ถึงกว่า 300 แห่ง โดยคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสะอาด ปลอดภัย รู้จักเลือกเนื้อสัตว์โดยมีตราสัญลักษณ์ “เขียงสะอาด” ซึ่งแสดงถึงความสด สะอาด ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น