ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

กทม. จับมือ สนง.ทรัพย์สินฯ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ

กทม. ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สานเจตนารมณ์สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการพัฒนาตามนโยบายของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมเร่งดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ
(21 ม.ค.54) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการพัฒนาตามนโยบายและมีภารกิจในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการพัฒนาประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวมให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีเจตจำนงร่วมกันที่จะพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการพัฒนาด้านกายภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีความสมดุลในการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การกีฬา การจราจร และการรักษาความปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักและแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
นายจิรายุ กล่าวว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม โดยปรากฏผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การเปิดสวนนาคราภิรมย์ บริเวณท่าเตียน เพื่อเป็นปอดแห่งใหม่ให้คนกรุงเทพมหานคร เปิดโครงการบ้านมั่นคงให้ประชาชนได้มีบ้านอยู่อาศัย การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง การบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชนัดดา วัดไตรมิตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมชุมชนป้อมปราบ-นางเลิ้ง และพระนคร
นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังมีความร่วมมือที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การก่อสร้างบ้านหนังสือ 8 แห่ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง การสนับสนุนพื้นที่บริเวณแสมดำจำนวน 70 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนดนตรีของกรุงเทพมหานครมีสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนที่ดินบริเวณซอยรามคำแหง 39 จำนวน 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง และสนับสนุนพื้นที่ซอยเอกชัย 101 จำนวน 100 ไร่ เพื่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติบางบอน และยังมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกัน เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในชุมชนและย่านเก่าแก่บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกหลายแห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น