ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนในกรุงเทพฯ 65 แห่ง ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กทม. เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนต่อเนื่อง ชวนโรงเรียนในพื้นที่ร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สร้างเด็กสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีจิตสำนึกรักสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมตามวัย
(21 ม.ค. 53) ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 7 อาคาร เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จำนวน 65 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 59 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน
กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เห็นความสำคัญของการสร้างเสริม สนับสนุน และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักสุขภาพ รณรงค์การมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2546–2553 มีโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รวม 313 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 267 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 โรงเรียน และสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 25 โรงเรียน
รองผู้ว่าฯ มาลินี กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ ขั้นตอนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และเยาวชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น