ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

สภากทม. พิจารณาเงินจ่ายขาด54 แนะผู้บริหารเช่าซื้อรถประหยัดเงินเน้นใช้งานระยะยาว

สภากทม. เข้มหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นประโยชน์ เสนอกองโรงงานช่างกลเช่าซื้อรถแทนการเช่าในปัจจุบัน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมสร้างบ้านหนังสือในชุมชนให้ทั่วถึง ทั้งควรจัดสรรงบฯ ปรับปรุงศูนย์กีฬาฯ เขตทุ่งครุรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่
(28 ม.ค. 54) ณ ห้องประชุม 4-6 สภากทม. : นายนภาพล จีระกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554 ก่อนให้ความเห็นชอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,000 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2554 ก่อนให้ความเห็นชอบ โดยครั้งนี้มีสำนักการคลัง สำนักวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา กทม. ร่วมชี้แจง

เสนอกองโรงงานช่างกลเช่าซื้อรถแทนการเช่าในปัจจุบัน พร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ที่ประชุมมีการพิจารณาและตั้งข้อสังเกตโครงการต่างฯ ของ สำนักการคลัง อาทิ โครงการเช่ารถของกองโรงงานช่างกล ควรพิจารณาเช่าซื้อแทนการเช่าในปัจจุบัน ทั้งพบว่ามีหลายหน่วยงานที่ใช้งานรถต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ถึง 2,500 กม.ต่อเดือน ซึ่งไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ทั้งนี้ผู้บริหารควรพิจารณาเช่าซื้อรถเพราะจะเป็นประโยชน์ในการนำรถใช้งานในระยะยาว รวมทั้งหากวิ่งรถเกินระยะที่กำหนดก็ยังสามารถจำหน่ายเพื่อนำงบประมาณเข้ากรุงเทพมหานครได้อีกด้วย โดยการใช้งบประมาณควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก นอกจากนี้การซ่อมบำรุงรถยกยี่ห้อ Liebherr ขนาด 70 ตัน จำนวน 3 คัน ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่รับโอนมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยงบประมาณในการจ้างซ่อมเป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล ขณะนี้ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากรถยกถูกออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งมีความซับซ้อน อะไหล่ส่วนใหญ่ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้นำกลับมาใช้งานได้และไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งนี้ผู้บริหารควรเร่งดำเนินการโดยจัดซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเร็ว รวมทั้งควรเร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรถดูดเลนและรถเก็บมูลฝอยที่สำนักงานเขตได้ส่งเข้าซ่อมแซม ขณะนี้พบว่าระยะเวลาส่งซ่อมผ่านไป 3-4 เดือนยังไม่ได้รับการแจ้งหรือดำเนินการแต่อย่างใด อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการในพื้นที่ ทั้งนี้ควรแจ้งหรือกำหนดระยะเวลาดำเนินการซ่อมบำรุงไปยังหน่วยงานที่ส่งซ่อมบำรุงให้ได้รับทราบเพื่อสามารถวางแผนในการให้บริการประชาชนได้ พร้อมกันนี้ผู้บริหารควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นเพราะกองโรงงานช่างกล เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและมีงานรับผิดชอบค่อนข้างมาก ควรคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นอีกด้วย

แนะสร้างบ้านหนังสือในชุมชนให้ทั่วถึง พร้อมปรับปรุงศูนย์กีฬาฯ เขตทุ่งครุรองรับการให้บริการประชาชน
สำหรับข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับโครงการของสำนักวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา อาทิ โครงการบ้านหนังสือ ผู้บริหารควรพิจารณางบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านหนังสือในชุมชนให้ทั่วถึงและทำการสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงพบว่าบ้านหนังสือบางแห่ง เจ้าหน้าที่ยังขาดคุณสมบัติบรรณารักษ์ที่ดี มีพฤติกรรมละเลยหน้าที่และไม่เอาใจใส่ในการให้บริการประชาชนหรือเด็กเยาวชนที่เข้าใช้บริการ ทั้งยังอนุญาตให้ประชาชนมาพักอาศัยและหลับนอนที่บ้านหนังสือ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การให้บริการและสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้บริหารควรเอาใจใส่และติดตามและประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีใจรักในการให้บริการเพื่อช่วยให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าใช้ ได้เป็นประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จนนำไปสู่นิสัยรักการอ่าน นอกจากนี้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบค่อนข้างมาก พบว่ายังประสบปัญหาขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ด้านไฟฟ้า ประปา และโสตทัศนูปกรณ์ ที่จะคอยปรับปรุงหรือซ่อมแซมภายในจึงเห็นควรเพิ่มบุคลากรที่สามารถรับผิดชอบงานโดยตรงเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการทำงานขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถเพื่อรองรับปริมาณผู้มาใช้บริการซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก อีกทั้งบริเวณถนนประตูทางเข้าออกศูนย์กีฬาฯ ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สะดวกมากขึ้นซึ่งจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยในอนาคตด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น