ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สผม. จัดประชุมพิจารณาแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดิน

น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย ผศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ นายชุณหเดช พรหมเศรณี และนายอิสระ บุญยัง นั้น ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2553 ขึ้น ในวันที่ 2 ก.ค. 53 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกทม.
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยที่แผนแม่บทดังกล่าวนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองที่เป็นระบบและเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้เกิดการประสานแผนการดำเนินการระหว่างการพัฒนาเมืองกับการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมสมบูรณ์ เช่น ถนน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณ สวนหลวง ร.9 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการแรกที่ดำเนินการด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น