ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

รพ.ตากสิน เปิดงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก 1 ก.ค. นี้


นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน กทม. กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จไปทรงเปิดประชุมวิชาการและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ พื้นที่ 20 กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลตากสิน ในวันที่ 1 ก.ค. 53

โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการสืบเนื่องจากพระดำริ และพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่ทรงเมตตาต่อมารดาและทารก ในการส่งเสริมสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ถึงระยะหลังคลอด เพื่อให้ทั้งมารดาและทารกแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 51 เป็นต้นมา สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ช่วงเช้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จะประทานพระดำรัส และประทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านมารดาและทารกโรงพยาบาลตากสิน จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ ประทานกระเป๋าเยี่ยมให้แก่มารดาและมารดารอคลอด ทอดพระเนตรการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกป่วย และทารกปกติในหออภิบาลกุมารเวชกรรม และทอดพระเนตรเด็กคลอดก่อนกำหนดที่มารับการกระตุ้นพัฒนาการ พร้อมประทานกระเป๋าเยี่ยมแก่เด็ก ณ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การป้องกันดูแลรักษาภาวะคลอดก่อนกำหนด การป้องกันและดูแลรักษาภาวะคลอดก่อนกำหนด และการรักษาติดตามทารกคลอดก่อนกำหนด โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกิตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลตากสินได้ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดกทม. อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานและความรู้ทางวิชาการขึ้น ในหัวข้อต่างๆ 13 หัวข้อ อาทิ โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น สุขภาพช่องปากในสตรีตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด แนวทางการวางแผนจำหน่ายและดูแลทารกน้ำหนักน้อยมากแบบองค์รวม และโครงการป้องกันและรักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพมารดาและทารก ซึ่งอนามัยของแม่และเด็กจะส่งผลไปยังการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วย

----------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น