ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ชวนประชาชนส่งเรื่องแม่ที่ควรยกย่องร่วมคัดเลือกเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ปี 53

นายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับสภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการคัดเลือก แม่ดีเป็นศรีของชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2553 โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นแม่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้อยู่ศีลธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ ดูแลลูกด้วยความรัก เอาใจใส่ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ผู้สนใจส่งเรื่องแม่ที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติได้ที่สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ 58 ซ.ศุภราช 1 ถ.พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 16 ก.ค. 53 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2272 6452

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น