ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กทม. มอบทุนอมรินทร์ส่งข้าราชการเรียนระดับนานาชาตินำความรู้พัฒนาเมือง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวระหว่างให้โอวาทข้าราชการผู้รับทุนอมรินทร์ก่อนเดินทางไปศึกษา ต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาบุคคลากรให้ได้รับการพัฒนาในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างข้าราชการที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดตั้งทุนอมรินทร์ขึ้นเพื่อคัดเลือกข้าราชการของกรุงเทพมหานครเข้ารับการศึกษา อบรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยในปีนี้มีข้าราชการที่ได้รับทุน จำนวน 8 คน ประกอบด้วย น.ส.หรรษา อมาตยกุล ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 กลุ่มงานวิศวกรรมทาง 1 สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ศึกษาต่อสาขา Transportation Engineering ณ สหราชอาณาจักร น.ส.วันเรารวี ธนกัญญา ตำแหน่งนักผังเมือง 5 ฝ่ายวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง ศึกษาต่อสาขา Urban Management สหรัฐอเมริกา น.ส.อติโมท อุ่นจิตติ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7ว ฝ่ายส่งเสริมความรู้ต่างประเทศส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขา Global Development ณ ประเทศญี่ปุ่น น.ส.ดีนะ ภู่ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6ว ฝ่ายส่งเสริมความรู้ในประเทศส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขา Human Resource Management ณ สหราชอาณาจักร
น.ส.ภวนพร บุญฤทธิ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 6 ว ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศึกษาต่อสาขา Tourism Management ณ สหราชอาณาจักร นางมณฑนา เดชเจริญ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว 4 กลุ่มงานแผนงานการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สาขา Tourism&Hospitality Management/Hotel and Tourism Management ณ เครือรัฐออสเตรเลีย น.ส.ธมนอร สุนทรวงษ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 6ว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ศึกษาต่อสาขา Social Work ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และ น.ส.วัลย์ลิกา ลิ้มสุวรรณ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 7ว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสาทร ศึกษาต่อสาขา Social Work ณ สหราชอาณาจักร สำหรับทุนอมรินทร์รุ่นต่อไปซึ่งได้ปิดรับสมัครไปเมื่อเดือน มิ.ย. 53 จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลในเดือน ส.ค. 53

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น