ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กทม.พร้อมจัดเลือกตั้ง ส.ก.-ส.ข. เตรียมเปิดรับสมัคร 26 – 30 ก.ค.53

(8 ก.ค. 53) นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ในการจัดการเลือกตั้ง โดยมี นางนินนาท ชลิตานนท์ และ นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.อำนาจ อินทรประสาท ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นาย สุพจน์ ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) พลเรือโท ณรงค์ ชโลธร ประธาน กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน และผู้อำนวยการเขต 50 เขต ร่วมประชุม งบประมาณจัดการเลือกตั้ง ประมาณ 254 ล้านบาท

กำหนดรับสมัคร ส.ก. และ ส.ข. 26 – 30 ก.ค.นี้

กทม.ได้เตรียมพร้อมการจัดเลือก ตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) 36 เขต ภายหลังครบวาระ การดำรงตำแหน่งวันที่ 22 ก.ค.53 โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ส.ก. 50 เขต ในวันที่ 26-30 ก.ค. 53 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง และเปิดรับสมัคร ส.ข.36 เขต ในวันที่ 26 – 30 ก.ค.53 ณ สำนักงานเขตที่ประสงค์ลงสมัคร

ทั้ง นี้ คุณสมบัติของผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ก. ประกอบด้วย มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 31 ส.ค. 28) มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกทม.ติดต่อ กันจนถึงวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเสียภาษีตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ ให้กับกทม.มาเป็นเวลาติดตามกัน 3 ปี

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประสงค์สมัคร รับเลือกตั้งเป็น ส.ข. 36 เขต ประกอบด้วย มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 31 ส.ค.28) มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกทม.ติดต่อกันจนถึงวันรับสมัครไม่น้อยก ว่า 180 วัน หรือเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับกทม.ในปีที่สมัครหรือปี ก่อนที่สมัคร 1 ปี

คิดค่าใช้จ่ายหาเสียง ส.ก.ย้อนหลังตั้งแต่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป

ในส่วนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหา เสียงเลือกตั้ง ส.ก.นั้น กกต.กทม.ได้ตั้งวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือก ตั้ง ส.ก. ไว้รายละไม่เกิน 800,000 บาท พร้อมทั้งกำหนดขนาดของประกาศ ควรมีขนาดไม่เกิน 30X42 ซม. จำนวนไม่เกิน 15 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง และขนาดไม่เกิน 130 X 245 ซม. จำนวนไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต เลือกตั้ง ทั้งนี้ ในส่วนของป้ายสติ๊กเกอร์ของ ส.ก.ที่ติดอยู่ตามวัสดุครุภัณฑ์ รวมถึงป้ายหาเสียงต่างๆ ก่อนครบวาระดำรงตำแหน่ง ต้องนำออก ถ้าไม่นำออกอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เลือกตั้ง และจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร รับเลือกตั้งย้อนหลัง 60 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 53 ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

พร้อมรุกสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นคนกรุงใช้สิทธิ

รองปลัดฯ ทวีศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กทม.กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการเลือก ตั้ง ส.ก.และส.ข.อย่างกว้างขวาง อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ แผ่นปลิว ป้ายแบนเนอร์ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนขอความร่วมมือภาคเอกชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้งให้มากที่สุด นอกจากนี้กทม.จะตั้งศูนย์แถลงข่าวการเลือกตั้ง ส.ก.และ ส.ข. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม. ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.53 เป็นต้นไป พร้อมจัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความคืบหน้าการ จัดเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. ตลอดจนกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครอย่าง ต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากกว่าสถิติครั้ง ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23 ก.ค.49 ซึ่งมีผู้ไปใช้สิทธิร้อยละ 41.94

จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยเข้มการเลือก ตั้ง

ด้าน ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะคณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบ เรียบร้อย เปิดเผยว่า ในการจัดเลือกตั้ง ส.ก. และส.ข. 36 เขต จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งประมาณ 17,000 นาย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่นครบาล มีกำลังพลรวม 13,000 คน จำเป็นต้องใช้กำลังเสริมจากตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 หรือตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นอกจากนี้ยังได้จัดชุดสืบสวนและสอบ สวนเพื่อดูแลความเรียบร้อยทั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างการจัดเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง ทั้งนี้ในวันรับสมัครเลือกตั้ง ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 100 นาย และเทศกิจ 100 นาย ดูแลความปลอดภัยพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงการจราจรบริเวณที่มีการรับสมัครเลือก ตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและกองเชียร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น